Czech German English Polish

osvedceni zr or certifikát

Všeobecné zasílatelské podmínky

§ 601 odst. 1 Obch. zák. č. 513/91 Sb. definuje zasílatelskou smlouvu takto:


Smlouvou zasílatelskou se zavazuje zasílatel příkazci, že mu vlastním jménem a na jeho účet obstará přepravu věcí z určitého místa do určitého jiného místa a příkazce
se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu.


Další ustanovení o zasílatelské smlouvě obsahují § 601 až 629
a § 261 odst.3 a § 399 Obch.zák.


Svaz spedice a logistiky České republiky jako odborná zájmová organizace vydává ve smyslu
§ 273 odst. 1 Obch.zák. tyto
Všeobecné zasílatelské podmínky


1. Zasílatel je povinen


1.1.Zasílatel je povinen vykonávat svoji činnost s odbornou péčí a dbát, aby kvalitně, hospodárně a pečlivě uspokojil zájmy příkazce. V rámci těchto...


více >>

Company Consulting 2012 | HP Domy | Geosun | Thai Tour